Меморандум

МЕМОРАНДУМ

про співпрацю та взаємодію

між представниками громадськості, наукової спільноти, бізнесу для відновлення і розвитку Донбасу та України

м. Київ                                                                                                                                           10.12.2015

Громадські організації, асоціації, об’єднання, наукові установи, підприємства та організації (далі Сторони),

визнаючи наслідки збройного конфлікту, що впливають на рівень життя населення, як найбільш пріоритетні проблеми;

усвідомлюючи необхідність координації зусиль усіх зацікавлених сторін у відбудові Донбасу і соціально-економічному розвитку України в сучасних умовах;

беручи до уваги взаємне прагнення до встановлення конструктивної співпраці між представниками громадських організацій, асоціацій, об’єднань, наукових установ, підприємств і організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування;

враховуючи необхідність використання міжнародного досвіду;

вважаючи, що об’єднання зусиль всіх представників громадянського суспільства України дозволить підвищити ефективність дій;

грунтуючись на таких принципах як:

  • принцип рівноправності всіх учасників.
  • принцип прозорості та відкритості перед партнерами і суспільством
  • принцип незалежності та неприпустимості просування в процесі співпраці ділових або політичних інтересів.

уклали цей Меморандум.

Стаття 1. Мета і завдання

1.1. Мета цього Меморандуму – об’єднання зусиль для пошуку шляхів і формування ефективних механізмів з відновлення та соціально-економічному розвитку Донбасу та України.

1.2. Завдання:

  • Організація багаторівневого діалогу за участю громадських організацій, асоціацій, об’єднань, наукових установ, підприємств і організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування;
  • Створення об’єднання групи експертів, громадських активістів, благодійників та представників міжнародних організацій в рамках роботи «інституту громадської дипломатії».
  • Розширення міжнародних та міжрегіональних зв’язків, пошук нових партнерів;
  • Активізація інвестиційної діяльності та розвиток підприємництва.
  • Формування програмних документів та проектів по відновленню і розвитку Донбасу та України.

Стаття 2. Напрями і організація співробітництва Сторін

2.1. В рамках цього Меморандуму Сторони домовилися робити наступні спільні дії:

– Надання та обмін аналітичною та статистичною інформацією;

– Взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування;

– Організація роботи «Громадської ради з відновлення Донбасу та України»;

– Розробка та просування Стратегічного плану з реінтеграції, відновленню та розвитку Донбасу;

– Робота з міжнародними організаціями та експертами;

– Організація і спільну участь у конференціях, форумах, семінарах.

2.2. Сторони регулярно розглядають хід реалізації Меморандуму і визначають додаткові напрями і форми взаємовигідного співробітництва.

2.3. Єдина позиція від імені сторін Меморандуму викладається у письмовому вигляді, підписується уповноваженими особами та оголошується уповноваженою особою від імені Сторін Меморандуму.

Стаття 3. Додаткові умови

3.1. Меморандум Не покладає ніяких фінансових, майнових зобов’язань ні на одну із сторін Меморандуму. У разі необхідності Сторони можуть укладати окремі договори відповідно до законодавства України.

3.2. Для реалізації Меморандуму можуть проводитися засідання робочих груп, до складу яких включаються представники усіх сторін.

3.3. Кожна Сторона несе власні витрати, що виникають при виконанні умов цього Меморандуму.

Стаття 4. Термін дії та порядок припинення Меморандуму

4.1. Цей Меморандум укладається строком на 1 (один) рік та набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

4.2. У разі якщо за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення терміну Меморандуму Сторони не заявлять про своє бажання припинити його дію, Меморандум вважається пролонгованим на кожний наступний рік.

4.3. Кожна із Сторін має право в односторонньому порядку достроково відмовитися від участі у реалізації Меморандуму, письмово повідомивши про це інші Сторони не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до передбачуваної дати відмови від участі.

Стаття 5. Прикінцеві положення

5.1. Сторони будуть вживати всіх необхідних заходів для усунення між ними розбіжностей шляхом переговорів.

5.2. Зміни та доповнення до Меморандуму вносяться за згодою Сторін, викладаються письмово в окремому документі і підписуються уповноваженими представниками Сторін.

5.3. Розширення кола учасників здійснюється шляхом подання письмової заяви про участь у реалізації Меморандуму, про що приймається спільне рішення Сторонами і підписується кожної із Сторін.

5.4. Укладаючи цей Меморандум, Сторони підтверджують:

– Особи, що підписують від імені Сторін цей Меморандум і всі документи, що відносяться до нього, належним чином призначені на посаду і уповноважені на підписання цього Меморандуму та всіх документів з ним пов’язаних;

– Укладення цього Меморандуму порушує і не порушить жодних положень установчих документів Сторін або чинного законодавства України.

5.5. Цей Меморандум складено у _____ примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

Підписанти:

Громадська організація “Відновлення Донбасу” та благодійний фонд “Донбас: відновлення!”

Інститут стратегічних досліджень “Нова Україна”

Український інститут аналізу та менеджменту політики

Інститут соціального захисту громадян

ЗАВАНТАЖИТИ СКАН-ВЕРСІЮ ПІДПИСАНОГО МЕМОРАНДУМУ МОЖНА ТУТ.

Организационный комитет Форума
Общественная инициатива
Институт стратегических исследований
Украинский институт анализа и менеджмента политики
Институт социальной защиты граждан